UYGULAMA KILAVUZU


UYGULAMA METODLARISU YALITIMI UYGULAMA METODU


Tünelin yada yer altı yapısının NATM metoduna göre delme ve güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra yalıtım uygulaması aşamasına geçilmelidir.
Yalıtım uygulamasından önce satıh asgari 5cm kalınlığında olacak şekilde ve olabildiğince düzgün yüzeyli bir püskürtme beton uygulaması ile yüzeylerde oluşmuş
olan oyuk ve çıkıntıların minimalize edilmesi gerekmektedir. Püskürtme betonla yüzeydeki kaba doldurmadan sonra ihtiyaç halinde son kat ince agrega ve içine gerekli
kimyasal katkılarla beraber son kat betonu ile düzeltme yapılmalıdır.(Ref:01)Kaplanacak olan tüm kesitte öncelikle tabandaki drenaj hatlarının teşkilinden sonra dökülen grobeton üzerine aşağıda sıralanan şekilde tabakalar oluşturulacaktır.

-Geotekstil ( %100 Polypropilen Karayolları Teknik Şartnamesine Uygun)
-Multiplan Sinyal Tabakalı PVC Membran( Multiplan BA/T )
-Geotekstil ( %100 Polypropilen Karayolları Teknik Şartnamesine Uygun)

Drenaj hatlarının üzerine su yalıtımı yapıldıktan sonra en az 5 cm kalınlığında koruma betonu dökülmeli ve taban betonu imalatına başlanmalıdır. Taban betonları tamamlandıktan sonra tünel iskelesi kurulmalı ve tünel yayının yalıtımına başlanmalıdır.Püskürtme beton uygulaması ile satıh düzgün hale getirildikten sonra Karayolları Teknik Şartnamesine uygun minimum 500gr/m2 Geotekstil serilmeye başlanmalıdır. 7-10 cm bini yapılarak uygulama yapılacak olan alanın tamamı ve tabandan gelen geotekstil ile
rondelalar vasıtasıyla sabitlenerek geotekstil serimi tamamlanmalıdır. (Ref02)Keçenin üzerine Multiplan BAT PVC membran kaynak makineleri yardımıyla tünelin iç sathında geotekstilin yerleştirilmesinde kullanılan rondelalar ile kaynak yapılarak döşendikten sonra Multiplan BAT 7-10 cm bini yapılarakçift dikiş kaynak füzyon robotu ile dikim işlemine geçilir. Dikkatli bir şekilde dikim işlemi yapıldıktan sonra tabandan gelen malzeme ile birleştirilir ve yalıtım tamamlanmış olur. Yüklenici tarafından uygun dozda kaplama betonu dökülür ve tünel nihai halini alır. İzolasyon katmanı eğer yay betonu donatılı olacak ise 2 kat geotekstil ve 1 kat PVC membrandan oluşmalıdır, donatısız olacak ise iç yüzeyde ikinci kat geotekstile ihtiyaç olmayabilir.


KAYNAK VE TEST METODLARI


Hava Koşulları;

PVC membran yerleştirilmesi, çevre ısısının +7°C ve 40°C arasında olduğu şartlarda yapılmalıdır.


Pvc Memran Kaynakları;

Çift dikişli sıcak hava kaynak robotları kullanılmalıdır.


Kaynak Bindirmesi;


Membran kaynak bini yeri minimum 7-10 cm arası olmalıdır.


Kaynak Ekipmanı ve Aksesuarları ;

Saha kaynakları için onaylanan ekipmanlar çift dikişli sıcak hava kaynak robotu ve aşağıdaki ekipmanlar bulundurulmalıdır. -Çift dikişli sıcak hava kaynak robotu
-Hava basıncı testi için manometre ve küçük kompresör
-Yamalar için sıcak hava el kaynağı
-Gerekli Elektrik Kabloları ve diğer aletler


Test Kaynakları ;

Kaynak şartlarının ve kaynak ekipmanlarının uygunluğunu kontrol etmek amacıyla, saha
test kaynakları yapılmalıdır. Testler mevcut kullanılan tüm kaynak ekipmanları için, her
uygulama döneminin başında ve önemli hava değişimlerinde tekrarlanmalıdır. Tüm test
kaynakları kaynak yapılacak alanda olmalıdır.

Onaylanan kaynak metotları çift dikişli sıcak hava kaynak robotudur.


Saha Kaynaklarının Testleri ;

Tüm test alet ve ekipmanları sürekli sahada bulunmalı ve teste her an hazır olmalıdır.


Hava Basıncı Testi ;

Aşağıdaki yöntem çift dikişli sıcak hava kaynak robotunun test edilmesinde kullanılacaktır. Test için gerekli ekipmanlar şunlardır ;

-PVC membranı korumak amacıyla bir yastık üzerine monte edilmiş, 25–30 psi (1.75–2.10 at) basınç oluşturacak ve tutabilecek basınç odası olan bir hava pompası.
-Üzerine bir manometre monte edilmiş keskin uçlu, kanallı iğne, yâda onaylı başka bir basınç besleme aleti


Test için uygulayıcı aşağıdaki adımları takip etmelidir;

-Test edilecek kaynağın bir ucu kapatılır.
-İğne veya onaylanmış basınç besleme aleti, çift dikişli füzyon kaynağı ile oluşturulan kanalın kapatılmış ucundan, sokulur.
-Hava kanalının tamamen temiz olduğunun görülebilmesi için pompa ile hava basılır.
-Kanalın diğer ucu da kapatılır.
-Çift dikişli robot ile yapılmış ek yeri kaynaklarının testi için kaynaklanan ek yerinde bulunan hava kanalından basınçlı hava pompalanarak geçirimsizlik açısından deneye tabi tutulacaktır. Başlangıçta deney basıncı 5 dakikalık bir deney süreci için 2 bar veya 10 dakikalık bir deney süreci için 1,5 bar olacaktır. Hava basıncı kaybının her iki halde de %20 den fazla olmaması halinde ek yeri su geçirmez kabul edilir.


Onarım İşlemleri


Bozuk ve hatalı kaynaklar bu şartnamede belirtilen şekilde tekrar kaynaklanmalıdır.
Küçük delikler, üzerleri el kaynağı ile kapatılarak onarılabilir. Eğer delik büyükse yamanmalıdır.
Yırtıklar yama yapılarak onarılacaktır. Yama yapılacak bölge düşeyde veya bir gerilme bölgesinde ise ve keskin bir ucu varsa burası yama yapılmadan önce yuvarlatılarak ilerlemesi engellenmelidir.
Yama yapılacak pvc membran yüzeyi onarımdan en fazla 10 dakika önce sentetik tiner ile temizlenmelidir.
Yamalar yuvarlak veya oval biçimde olmalıdır ve hatalı kısımın kenarını en az 10 cm aşmalıdır. Tüm yamalar kullanılan pvc membran ile aynı kalınlıkta ve yapıda olmalıdır.


Test Sonuçları

Yapılan tüm testlerin sonuçları yetkili makamlar tarafından teslim tutanağı hazırlanarak
karşılıklı imza altına alınıp şantiyenin kesin kabulü yapılıncaya kadar önemli evrak olarak
dosyalanmalı ve saklanmalıdır.


PVC membran Uygulamasının Kabulü

İki tip kabul mevcuttur. Uygulayıcı firma tüm sorumluluklarını yerine getirip eksiksiz yetkili
makamlara bir tutanak karşılığında karşılıklı imzalatılarak geçici kabul yapılır. Uygulayıcı,
yetkili makamlar tarafından kesin kabul yapılana kadar pvc membran uygulamasının tüm sorumluluğunu taşır.

PVC membran uygulamasının kesin kabulü için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.

-Uygulama sorunsuz tamamlanmış olmalıdır,
-Uygulamaya ait yapılan tüm testlerin eksiksiz ve geçerli olacak şekilde beyan edilmesi gerekmektedir


EKİPMANLAR